Một số đặc điểm của trường mầm non Đức Thủy


 
Trường mầm non Đức Thủy đóng tại thôn hòa bình - Xã Đức Thủy - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà tĩnh
- Trường  168 cháu ( Trong đó có 23 cháu từ nơi khác đến học nhờ); có 06 nhóm lớp 
Trong đó : + Lớp lớn: 2
                   + Lớp nhỡ 1
                 + Lớp bé: 2
                 + Nhóm trẻ : 1
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 19
Trong đó: + Cán bộ quản lý: 2
                  + Giáo viên: 13
                 + Nhân viên: 4
- Tỷ lệ huy động của trường:
+ Trẻ 5 tuổi huy động: 35/35 tỷ lệ 100%
+ Trẻ 4 tuổi huy động 46/46 tỷ lệ 100%
+ Trẻ 3 tuổi huy động 44/ 44 tỷ lệ 100%
+ Trẻ 2 tuổi huy động 36/ 97 tỷ lệ 37%